Agritourism Farm Tour for Kindergarten „Mały Einstein”, Date: 01.06.2015